Truth Chinese Alliance  
                     
 
TCACCMA logo
首 页 教 会 信 仰 福 音 诗 歌 专 题 联 络 连 接 English 繁 體

 
 
   
 


圣 经


简体中文圣经

繁體中文聖經


        圣 经 都 是 神 所 默 示 的 , ( 或 作 凡 神 默 示 的 圣 经 ) 于 教 训 , 督 责 , 使 人 归 正 , 教 导 人 学 义 , 都 是 有 益 的 。

        叫 属 神 的 人 得 以 完 全 , 豫 备 行 各 样 的 善 事 。(提摩太后书 4:16-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华人宣道会真理堂 © TCAC 2007